Kontynuacja budowy autostrady A4
na odcinku węzeł Rzeszów Zachód
- węzeł Rzeszów Centralny

Opis projektu

Ostatnia aktualizacja : 11.09.2014r. (zakres robót, aktualności)

 

"Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013"

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-028/09-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 30.06.2010 r.
Data podpisania Aneksu do Umowy o Dofinansowanie: 05.07.2012 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg Aneksu: 31.12.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 5 295 490 059,90 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 2 969 050 618,42 PLN

Cele Projektu:

Celem budowy autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19 na przedmiotowych odcinkach jest poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach między dużymi miastami w południowej części kraju, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności przez Rzeszów, Dębicę i Ropczyce w ramach sieci TEN-T.

Do podstawowych celów budowy autostrady A-4 oraz drogi ekspresowej S-19 należy:

  • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych, zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
  • zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych, jak również: 
  • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,
  • poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),
  • zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.

Przedmiotowy odcinek jest częścią autostrady A-4, znajdującej się w III korytarzu transportowym sieci TEN-T. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym na kierunku wschód-zachód. Jej budowa zapewni bezpośrednie połączenie z Niemcami przez przejście graniczne w Jędrzychowicach i z Ukrainą przez przejście graniczne w Korczowej.

Budowa przedmiotowego odcinka autostrady A-4 uaktywni pod względem gospodarczym tereny Polski Wschodniej oraz zmniejszy ruch na istniejącej drodze krajowej nr 4, co skutkować będzie redukcją negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.

Przedmiotowy odcinek - długość ok. 78,3 km jest  zlokalizowany w województwie podkarpackim oraz małopolskim.

Zakres robót obejmuje wykonanie drogi 2-wu jezdniowej, 4-ro pasowej wraz z budową obiektów inżynierskich, węzłów, miejsc obsługi podróżnych (MOP), punktów poboru opłat (PPO), przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Spodziewane korzyści i efekty związane z realizacją projektu:

- ożywienie gospodarcze terenów przyległych,

- wzrost popytu na usługi,

- zastosowanie wyrobów krajowych,

- wzrost zatrudnienia.

- oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych,

- oszczędność paliwa,

- płynność ruchu i komfort jazdy,

- zmniejszenie ilości wypadków,

- ograniczenie emisji spalin i hałasu,

- rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego.

Czytaj więcej...