Kontynuacja budowy autostrady A4
na odcinku węzeł Rzeszów Zachód
- węzeł Rzeszów Centralny

Ochrona środowiska

Zaprojektowana autostrada A-4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny położona jest w obszarze Zapadliska Przedkarpackiego. Przebiega po terenie płaskim na, którym znajdują się głównie pola uprawne i nieużytki rolne. Przedsięwzięcie nie koliduje z obszarami chronionymi ustawą o ochronie przyrody i prawem oraz znajduje się poza zasięgiem sieci obszarów chronionych Natura 2000

Dla przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 7 listopada 2008 roku, symbol: ŚR.IV-6613/13/08 oraz jedna decyzja lokalizacyjna:

·         Decyzja Wojewody Rzeszowskiego o ustaleniu lokalizacji i przebiegu autostrady płatnej A4 na terenie (dawnego ) województwa Rzeszowskiego na odcinku do granicy z województwem tarnowskim km 542+960 do Rzeszowa(węzeł Rzeszów Wschodni) km 582+647,13 z dnia 28 grudnia 1998 roku znak UAN-III.7331/5/98.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi w budowie zostaną wprowadzone następujące urządzenia ochrony środowiska:

1. Ekrany akustyczne:

Budowa ekranów akustycznych pochłaniających o długości 1300m od km 571+799,60 do km 573+099.87 o wysokości 4 m. Kolorystyka będzie dobrana tak, aby ekrany wpisały się w krajobraz.

2. Odprowadzenia wód opadowych roztopowych:

      Wody opadowe z jezdni przejmowane będą przez wpusty deszczowe usytuowane w poboczu i środkowym pasie rozdziału i pasie technologicznym. Wody deszczowe odprowadzane będą do istniejących cieków wodnych przed oczyszczeniem w następujących urządzeniach:

·         Osadniki poziome

·         Osadniki wirowe

·         Separatory lamelowe

Szczelny system odwodnienia oraz zastosowany system odcięcia spływów zanieczyszczeń pochodzących z awarii gwarantuje pełną ochronę wód podziemnych.

Wody opadowe z nawierzchni dróg zbiorczych, serwisowych i gminnych odprowadzone zostaną do rowów przydrożnych trawiastych na warstwie humusu. Na odcinku od km 572+800 do 574+313,13 w związku z tym, że na tym obszarze występują podziemne ujęcia wody, wody z dróg zbiorczych, serwisowych i gminnych zostaną wprowadzone do rowu pomiędzy tymi drogami i autostradą, oraz przed ich wypuszczeniem do cieków wodnych mających swój przebieg w poprzek autostrady, zostaną podczyszczone w separatorach.
W ramach zakresu projektu budowlanego na odcinku autostrady A4 zostanie wybudowany Obwód Utrzymania Autostrady (OUA). Wytwarzane na tym obiekcie ścieki przemysłowo-bytowe zostaną oczyszczone w separatorach zintegrowanych z osadnikiem oraz w biologicznej oczyszczalni ścieków.

3. Przejścia dla zwierząt:

Projekt budowlany przewiduje, że następujące obiekty będą zintegrowane z przejściem dla zwierząt:

·         W km 571+557 obiekt MA-153 nad rzeką Osiną, przestrzeń dostępna dla zwierząt ok. 57,14m.

·         W km 571+908 obiekt MA-154 nad rzeką Szlachcianką, przestrzeń dostępna dla zwierząt ok. 16,5m

·         W km 572+335,80 obiekt WA-155, przestrzeń dostępna dla zwierząt 
ok. 26,00 m

·         W km 0+445,52 S-19 obiekt PG-1a nad drogą zbiorczą, przestrzeń dostępna dla zwierząt ok. 11,20 m

·         Oraz przejście dla zwierząt PZ-155a w km 573+500, przestrzeń dostępna dla zwierząt ok. 3,25 m
 

Projekt budowlany przewiduje zastosowanie osłon antyolśnieniowych na obiektach inżynierskich nad przejściami dolnymi. Zaprojektowane zostały harmonijne połączenia z konstrukcjami naprowadzającymi oraz nasadzenia zieleni maskującej i naprowadzającej.

Przewiduje się ogrodzenie całego odcinka autostrady. Ponadto, aby zabezpieczyć przed przedostaniem się na drogę gadów i płazów zastosowanie mają siatki wkopane na głębokość 0,4 m i wznoszące się na wysokość 0,4m ponad ziemią.

4. Nasadzenia zieleni:

Wycinkę istniejącej zieleni ograniczono do niezbędnego minimum. Do wycinki przewidziano 378 drzew i krzewów o powierzchni 3,5 ha. W celu przywrócenia równowagi przyrodniczej i wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia zostaną wykonane nasadzenia zieleni. Do nasadzeń zostaną wykorzystane przede wszystkim gatunki rodzime występujące na tym obszarze. Zaprojektowane nasadzenia zieleni będą pełnić funkcje krajobrazowe i ekologiczne (pochłanianie zanieczyszczeń i absorpcja hałasu drogowego). 

Zostaną wykonane nasadzenia drzew w odcinkach:

·         Od km 571+700 do km 573+300, po stronie północnej

·         Od km 571+600 do km 574+500, po stronie południowej

·         Węzeł Rzeszów Zachodni – km 571+100

·         Przejścia dla zwierząt